κατάλογος επαγγελμάτων

Δείτε μία αναλυτική περιγραφή όλων των επαγγελμάτων όπως αυτά έχουν καταγραφεί μέσα από τον Αλφαβητικό Κατάλογο Επαγγελμάτων του ΟΑΕΔ:

http://epagelmata.oaed.gr/list.php

Στον κατάλογο αυτόν, για κάθε επάγγελμα εμφανίζονται:

  • μία Σύντομη Περιγραφή του επαγγέλματος
  • οι Συνθήκες Εργασίας
  • τα Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και οι Ικανότητες που ταιριάζουν στο επάγγελμα
  • οι Σπουδές που οδηγούν στο συγκεκριμένο επάγγελμα
  • τα Επαγγελματικά Δικαιώματα εφόσον κάτι τέτοιο έχει νομοθετικά θεσπισθεί
  • οι Τομείς Απασχόλησης και οι Προοπτικές Αγοράς Εργασίας
  • επιπλέον Πηγές Πληροφόρησης